Hold dig opdateret om nyt fra Bayer

Ved at give din tilladelse til at modtage e-mails fra Bayer, kan vi sende dig relevant information om Xarelto®. Det kan være nye studiedata for den/de indikationer, som du behandler i din kliniske hverdag, doseringsvejledninger, patientrettede materialer, korte "explainer" videoer m.m. Du kan til enhver tid afmelde dig nyheder fra Bayer.
 

Registrer dig

Hvilke fordele giver Xarelto® dine atrieflimren patienter med komorbiditeter?

Forebyggelse af apopleksi hos patienter med atrieflimren

Xarelto® er indiceret til forebyggelse af apopleksi hos voksne med ikke-valvulær atrieflimren, som har en eller flere risikofaktorer1

Apopleksi er ikke det eneste problem for patienter med atrieflimren og diabetes2–4

Hvordan beskytter du sådanne patienter?

Protection starts with getting to know your patient
For people with diabetes

Dine patienter fortjener en behandling, der er grundigt testet blandt patienter som dem selv

Registreringsstudiet for Xarelto® undersøgte en højrisiko atrieflimren population, hvor 6 af 10 patienter havde en høj blødningsrisiko, dvs. HAS-BLED-scorer ≥3, ved baseline5-12

Tested in high-risk patients

Et langt og godt liv er måske det vigtigste behandlingsresultat blandt patienter med atriflimren og diabetes

Pas på dine patienters fremtid ved at reducere deres risiko for kardiovaskulær død5,13

Life is the outcome that matters most

I den samlede ROCKET AF-population sås der ingen signifikant forskel i udfaldet kardiovaskulær død† og det primære sikkerhedsendepunkt alvorlig eller ikke-alvorlig blødning vs. warfarin5
* RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR

Rapporteret som vaskulær død i publikation, Bansilal S et al.13

Nyrefunktion: Pas på det, som ikke kan erstattes

Bevarelse af nyrefunktionen i så lang tid som muligt er vigtigt, ikke mindst hos atrieflimren patienter med diabetes14

Independent retrospective cohort analysis

 

* RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR.

Efter vægtning af invers sandsynlighed af behandling.

Giv dine patienter en behandling og et doseringsregime, som møder deres individuelle behov*1

Protect your patients with the right dose, at the right time, for the right reason

Bør anvendes med forsigtighed til patienter med CrCl 15–29 ml/min Anbefales ikke til patienter med CrCl < 15 ml/min.1
Xarelto® 20 mg x1 dgl.: til patienter med atrieflimren og CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto 15 mg x 1 dgl.: til patienter med atrieflimren og CrCl 15–49 ml/min.

Dobbeltdiagnosen atrieflimren + type 2-diabetes kan slå dine patienter ud af kurs 

Læs mere

AFLI = atrieflimren; SE = systemisk emboli; ICH = interkraniel blødning; CHADS2-score = 
Score som anvendes til at estimere risikoen for apopleksi hos patienter med ikke-valvulær atrieflimren; CI = konfidensinterval; CrCl = kreatininclearance.

Referencer

Authentication Modal