Hold dig opdateret om nyt fra Bayer

Ved at give din tilladelse til at modtage e-mails fra Bayer, kan vi sende dig relevant information om Xarelto®. Det kan være nye studiedata for den/de indikationer, som du behandler i din kliniske hverdag, doseringsvejledninger, patientrettede materialer, korte "explainer" videoer m.m. Du kan til enhver tid afmelde dig nyheder fra Bayer.
 

Registrer dig

Opstart behandling blandt dine VTE-patienter i dag, for at reducere risikoen for tilbagevendende VTE1-8

Behandling af LE/DVT og forebyggelse af recidiverende VTE

Xarelto® er indiceret til behandling af lungeemboli, dyb venetrombose og forebyggelse af recidiv hos voksne1

Beskyt patienter med LE og/eller DVT mod tilbagevendende VTE

Konsistent sikkerhedsprofil blandt VTE patienter, inklusiv patienter med moderat nedsat nyrefunktion, aktiv cancer og tidligere VTE2-4 

 

Xarelto® er en virkningsfuld behandling mod tilbagevendende VTE, med ≤ 1 % risiko for større blødning *,2 

 • Fase 3: Poolet analyse af DVT og LE registreringsstudier

 

Protect your VTE patients against a devastating recurrence

* Påvist forekomst af alvorlig blødning i EINSTEIN PE/DVT.

† Primært effektresultat var recidiverende, symptomatisk VTE.

‡ RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR.

Fase 4: Data fra klinisk hverdag bekræfter effekt og sikkerhedsprofil for Xarelto fra fase 35

XALIA reaffirms the EINSTEIN efficacy and safety profile of Xarelto in the real world

Primært effektresultat var recidiverende, symptomatisk VTE.

§  Indledende behandling med ufraktioneret heparin, lavmolekylært heparin eller fondaparinux, sædvanligvis overlappende med og efterfulgt af en VKA.

Xareltos sikkerhedsprofil er undersøgt vs. heparin/VKA I flere patientpopulationer: 2-4

Xarelto® reducerer risikoen for større blødninger:

 

 • med 77 % hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion vs enoxaparin/VKA3
 • med 58 % hos patienter med aktiv cancer vs enoxaparin/VKA4
 • med 73 % hos skrøbelige patienter vs enoxaparin/VKA2

 

* Skrøbelighed blev defineret som et eller flere af følgende kriterier: alder >75 år, beregnet kreatininclearance <50 ml/min eller lav kropsvægt (≤50 kg). 

Xarelto® er den eneste DOAK, som er undersøgt i et studie udelukkende med lungeembolipatienter:

 • ≤ 1 % større blødninger blandt inkluderede patienter i behandling med Xarelto®‖,6

 

  Hos LE/DVT-patienter med nedsat nyrefunktion havde Xarelto en lavere rate af større blødning vs enoxaparin/VKA¶,3

  image

  Primært effektresultat var recidiverende, symptomatisk VTE.

  RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR.

  Normal nyrefunktion: CrCl ≥ 80 ml/min. Let nedsat nyrefunktion: CrCl 50–79 ml/min. Moderat nedsat nyrefunktion: CrCl 30-49 ml/min. Xarelto skal bruges med forsigtighed hos patienter med CrCl 15-29 ml/min. Xarelto® anbefales ikke til patienter med CrCl < 15 ml/min.

  • Vælg Xarelto® til patienter med nedsat nyrefunktion - godkendt til patienter med CrCl > 15 ml/min.**,1

  I den poolede EINSTEIN-analyse var det samlede antal klinisk relevante blødninger sammenligneligt for Xarelto® vs. enoxaparin+VKA.

  ** Se Xarelto® produktresume for fuld vejledning.

  Xarelto® beskytter patienter med cancerassocieret trombose mod VTE med en signifikant bedre sikkerhedsprofil vs. enoxaparin/VKA††,4

  Active cancer

   Primært effektresultat var recidiverende, symptomatisk VTE.

  RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR.

  †† Subgruppeanalyse af patienter med aktiv cancer inkluderet i de randomiserede kontrollerede studier EINSTEIN-PE og EINSTEIN-DVT.

  ‡‡ ITT-population: N=8.281; patienter med aktiv cancer, n=655.

  §§ Population til sikkerhedsanalyse: N=8.246; patienter med aktiv cancer, n=651.

  Alvorlig blødning var reduceret med 73 % hos skrøbelige patienter vs. enoxaparin/VKA‖‖,2

  Frail image

  Primært effektresultat var recidiverende, symptomatisk VTE.

  RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR.

  ‖‖ Skrøbelige patienter defineres som personer, der opfylder en eller flere af følgende kriterier: alder > 75 år, nedsat nyrefunktion (CrCl < 50 ml/min.) og lav kropsvægt (≤ 50 kg).

  Xarelto skal bruges med forsigtighed hos patienter med kreatininclearance på 15-29 ml/min. I den poolede EINSTEIN-analyse var det samlede antal klinisk relevante blødninger sammenligneligt for Xarelto® vs. enoxaparin/VKA.2

  • Vælg Xarelto® til patienter med nedsat nyrefunktion - godkendt til patienter med CrCl > 15 ml/min.**,1

  I den poolede EINSTEIN-analyse var det samlede antal klinisk relevante blødninger sammenligneligt for Xarelto® vs. enoxaparin+VKA.

  ** Se Xarelto® produktresuméet for fuld vejledning.

  Xarelto® mere end halverer risikoen for alvorlig blødning vs. enoxaparin/VKA hos patienter med PE

  PE image

  I den poolede EINSTEIN-analyse var det samlede antal klinisk relevante blødninger sammenligneligt for Xarelto® vs. enoxaparin/VKA.2

  † Primært effektresultat var recidiverende, symptomatisk VTE.

  ‡ RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR.

  • Vælg Xarelto® til patienter velvidende, at det er den eneste NOAK med et PE-specifikt klinisk studie

  I den poolede EINSTEIN-analyse var det samlede antal klinisk relevante blødninger sammenligneligt for Xarelto® vs. enoxaparin+VKA.

  ** Se Xarelto® produktresuméet for fuld vejledning.

  Hos patienter med tidligere VTE, reducerede Xarelto® recidiv af VTE med 55 % vs enoxaparin/VKA2

  image

  EINSTEIN poolet analyse: Primært effektresultat var non-inferior i forhold til standardbehandling2
  I den poolede EINSTEIN-analyse var det samlede antal klinisk relevante blødninger sammenligneligt for Xarelto vs. enoxaparin/VKA.2

  • Vælg Xarelto® til behandling af patienter med tidligere VTE for at forebygge recidiv.

   I den poolede EINSTEIN-analyse var det samlede antal klinisk relevante blødninger sammenligneligt for Xarelto® vs. enoxaparin+VKA.

  ** Se Xarelto® produktresuméet for fuld vejledning.

   

  Beskyt livskvaliteten fremover for dine patienter med VTE7

  Op til 40 % af patienter kan få recidiv af VTE. Forlænget behandling bør overvejes9 

   

  Xarelto® reducerer recidiverende VTE signifikant bedre vs. ASA – og med sammenlignelig sikkerhedsprofil¶¶,7

  image

  Primært effektresultat var recidiverende, symptomatisk VTE.

  RRR blev af Bayer beregnet som 1–HR.

  ¶¶ Ved forlænget behandling af VTE.

  ***  Ingen hændelser efter dag 360 op til dag 480.

  • EINSTEIN CHOICE-studiet viste < 1 % alvorlig blødning hos PE/DVT patienter i forlænget behandling med Xarelto®

  Konsistent evidens for rate af alvorlig blødning under 1 % hos patienter, som behandles med Xarelto†††,2,5,7,8

  image

  ††† I EINSTEIN-studieprogrammet og XALIA-studiet.

  ‡‡‡ Resultaterne er ikke beregnet til direkte sammenligning med kliniske studier, da studierne fra den kliniske hverdag var observationsstudier.  Forskelle i studiedesign, patientpopulationer, definitioner af sikkerheds- eller effektresultater, såvel som i metoder til dataindsamling, gør det vanskeligt at sammenligne studierne med kliniske forsøg eller med hinanden.

  Dine patienter skal have den rette beskyttelse

  Fleksibel dosering til patienter med tidligere VTE, som behøver forlænget forebyggende behandling1

   

  Flexible dosing options for patients with previous VTE who require extended treatment

  Xarelto® 15 mg og 20 mg skal tages med mad for at sikre høj (80–100 %) biotilgængelighed1
  §§§ Under behandling med Xarelto 10 mg en gang dagligt.

  ARR = absolut risikoreduktion; CI = konfidensinterval; CrCl = kreatininclearance, DVT, dyb venetrombose; EXT = forlænget behandling; HR = hazard ratio; ITT = intention to treat; NOAK = ikke-vitamin K-antagonist oral antikoagulant; OD = en gang dagligt; LE = lungeemboli; RRR = relativ risikoreduktion; VKA = vitamin K-antagonist; VTE = venøs tromboemboli.

  Referencer

  Authentication Modal